Fàilte

Tha an làrach seo a’ taisbeanadh obair Bhuidheann Dràma Àrdsgoil Greenfaulds.

Thairis air na beagan bhliadhnaichean a dh’fhalbh tha a’ bhuidheann air a bhith air leth soirbheachail a thaobh cruthachadh filmichean òigridh. Coisinn ar film Ceum air ais agus ceum air adhartan duais airson na film a b’ fheàrr airson sgoilearan aois 12 gu 17 aig duaisean 2012 FilmG agus choisinn ar film Dochas duais airson film fiosrachail aig duaisean 2013 FilmG.

Fo ‘Dràma Gàidhlig‘ air an làrach seo lorgaidh sibh fiosrachadh mu ghoireasan dràma a thèid an cleachdadh le tidsearan neo duine sam bith eile a tha a’ lìbhrigeadh bùthan-obrach dràma tro mheadhan na Gàidhlig. Chaidh am pròiseact seo a thaghadh gus a bhi air a ghèarr-liosta airson duais “Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig” aig Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2015.

Welcome

This website showcases the work of the Greenfaulds high school drama group.

In recent years this group have achieved considerable success in youth gaelic filmmaking. Our film Ceum air ais agus ceum air adhart won ‘Best Film’ in the 12 to 17 age category at the 2012 FilmG awards and the film Dochas won ‘Best Factual Film’ at the 2013 FilmG awards in the 12 to 17 age category.

In the ‘Dràma Gàidhlig‘ section of this website you will find drama resources for use by teachers and youth group leaders who want assistance in delivering drama workshops. This drama resource project was selected as a finalist in the “Innovation in Education Award” category of the 2015 Scottish Gaelic Awards.