Dè th’ ann an gaol?

Winner of Best Mobile Phone Short at FilmG 2016

Tha gaol aig Sam air a caraid as fheàrr, ach chan eil seo a’ suidhe gu math le daoine anns an sgoil. Tha droch bhuaidh aige seo air an càirdeas eadar Sam agus a deagh charaid. Ged a tha trioblaidean aig Sam, tha i a’ faighinn an cothrom fàs nas làidire troimhe agus tha seo na bhuannachd do dhaoine eile a tha san aon suidheachadh rithe fhèin.

Sam is in love with her best friend, but this doesn’t sit well with other people in her school. This has a negative impact on the relationship between Sam and her best friend. Though this is a problem for Sam, she sees this as an opportunity to become stronger and as a result can help others who are in the same situation as herself.