Am fòn briste

Tha spìdeag bheag a ghoid fòn nighean eile san sgoil airson an latha aice a mhilleadh. Bidh i a’ sealltainn dhan sgoil gu lèir na rinn i agus tha i ri fealla-dha leis an sgoilear bhochd eile mus tilg i am fòn sìos na staidhre.  Tha e a’ briseadh ann am mìltean de phìosan. Tha e dìreach mi-fhortanach nach robh i nas faiceallach le na bha i a dèanamh.

A spiteful girl steals a phone to spoil another girl’s day. She continuously boasts to the entire school and then taunts her victim before dropping the phone down the stairs and smashing it. It’s just a shame that she didn’t pay more attention to what she was doing. Karma bites back.