Seisean 1

Ro-ràdh gu geamaichean dràma

‘S e seisean dràma a tha seo a bhiodh freagarrach airson tidsear sam bith airson taic a thoirt do sgoilearan a bhith a’ fàs eòlach air a chèile agus an sgilean cànain a leasachadh. Tha na geamaichean sìmplidh agus an dèidh do na sgoilearan an ionnsachadh bhiodh e comasach dhaibh cuid de na geamaichean a chleachdadh aig àm sam bith, ’s dòcha aig toiseach leasain.


Bhideo 1-A (6:19 mins)


Bhideo 1-B (4:35 mins)


Bhideo 1-C (5:53 mins)


Bhideo 1-D (4:09 mins)


Bhideo 1-E (15:51 mins)


Bhideo 1-F (13:15 mins)


Bhideo 1-G (1:37 mins)


Bhideo 1-H (16:45 mins)


Bhideo 1-I (5:20 mins)