Seisean 2

A’ chiad chogadh

Cleachdaidh an leasan seo a’ Chiad Chogadh Mòr mar thèama airson sgrùdadh a dhèanamh air eachdraidh.


Bhideo 2-A (2:47 mins)


Bhideo 2-B (19:58 mins)


Bhideo 2-C ( 9:03 mins)


Bhideo 2-D (15:34 mins)


Bhideo 2-E (4:00 mins)