Seisean 3

Sàbhailteachd air-loidhne

Tha an leasan seo a’ toirt sùil air cleachdadh an eadar-lion agus na cunnartan a b’ urrainn a bhith co-cheangailte ri na meadhanan sòisealta.


Bhideo 3-A (6:42 mins)


Bhideo 3-B (5:13 mins)


Bhideo 3-C (5:08 mins)


Bhideo 3-D (12:49 mins)


Bhideo 3-E (21:06 mins)


Bhideo 3-F (13:39 mins)


Bhideo 3-G (1:47 mins)